Disclaimer

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Kraan en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Kraan in het algemeen, waaronder tevens begrepen know how en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Kraan.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Kraan en/of haar leveranciers, behoudt Kraan zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Kraan is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Kraan zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Kraan is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
Kraan is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Kraan worden aangeboden.

Kraan garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Kraan garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en / of virussen. Kraan garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

kraan background menu element